Tag Archives: China-ASEAN Expo

หนานหนิงโมเดล โอกาสทางธุรกิจระดับโลก

นครหนานหนิงผลักดันโครงการ “Six Major Upgrading” มุ่งยกระดับการพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับโลก   หนานหนิง เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา   หวาง เสี่ยวตง สมาชิกคณะกรรมการถาวรพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองหนานหนิง กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า หนานหนิงได้ผลักดันโครงการ “Six Major Upgrading” ประกอบด้วย การเปลี่ยนผ่านและยกระดับอุตสาหกรรม การยกระดับ “Nanning Channel” การยกระดับ Green City การยกระดับการปฏิรูป การยกระดับหลักนิติธรรมในหนานหนิง และการยกระดับสุขภาวะของประชาชน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับโลก   เพื่อที่จะสนับสนุนโครงการยกระดับเหล่านี้ หนานหนิงจะมุ่งมั่นส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม บ่มเพาะอุตสาหกรรมนวัตกรรม ตลอดจนจัดสรรผลประโยชน์และทรัพยากรเพื่อพัฒนา 3 อุตสาหกรรมหลัก อันได้แก่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง และชีวการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น หนานหนิงยังจะยกระดับการเปิดกว้างสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน สร้างศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างกันเพื่อเอื้อต่อการดำเนินแผนริเริ่ม Belt …

Read More »