Tag Archives: CDG

CDG จัดกิจกรรม Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วยโค้ดดิ้ง 

วสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม Code Their Dreams ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพ ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของภาษาโค้ดและการโค้ดดิ้ง โดยมีอาจารย์ชัยทัต ขุนพิลึก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมรับมอบของที่ระลึก และอุปกรณ์สำหรับการสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก

Read More »