Tag Archives: C asean จัดโครงการ Common Culture Heritage “Maori & Thai Song Dam” แลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อความยั่งยืน

C asean จัดโครงการ Common Culture Heritage “Maori & Thai Song Dam” แลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อความยั่งยืน

ศูนย์ ซี อาเซียน ตอกย้ำการเป็นผู้นำความเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน เสริมความเข้มแข็งประชาคมอาเซียนให้ยั่งยืน ล่าสุด ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ NZABA และ SEACAPE  จัดโครงการ Common Culture Heritage “Maori & Thai Song Dam” ในช่วงเวลาการเฉลิมฉลอง “มาตาริกิ” ปีใหม่ของชาวเมารี ในชื่องาน ASEAN Matariki Night 2023 เพื่อนำอัตลักษณ์ร่วมของวัฒนธรรมชาติพันธ์มาเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นโครงการนำร่องเพื่อ ขยายผล การพัฒนาชุมชน ผ่านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ ภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม การเสวนา และนิทรรศการ Common Culture Heritage “Maori & Thai Song Dam” และ Gala …

Read More »