Home / Tag Archives: BKI

Tag Archives: BKI

BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

​บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 นำโดยนายชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  และนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ (ขวาสุด) เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ PA 1st

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จำนวน 1,140,212.60 บาท ให้แก่ นางสาวอริสา สุทธิอัน (ซ้ายสุด) และนางสาวสำนวน ไชยโส (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรของนางแหล่ สุทธิอัน ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนายสุปรีชา ผิวขาว (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

Read More »

ปี 63 BKI โชว์กำไรพุ่งกว่า 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4%

กรุงเทพประกันภัยโชว์ผลงานปี 2563 ยืนยันความแข็งแกร่งด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 8.8 มีกำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.4 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัย 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,849.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.2 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,360.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 …

Read More »

BKI ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการ  สาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานของสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องเขียนต่างๆ รวมมูลค่า 142,250 บาท  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เป็นโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนเกือบ 300 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา  โดยมีนายฉัตรชัย ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

Read More »

BKI พัฒนากรมธรรม์ไซเบอร์ เอาใจทุกกลุ่มที่ทำธุรกรรมออนไลน์

กรุงเทพประกันภัย พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงผู้ที่ทำธุรกรรมต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ให้ความคุ้มครองทั้งบุคคล และบริษัทหรือสถานประกอบการต่างๆ รองรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล ด้วยแผนประกันภัยที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมีให้เลือก 3 แผน เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 200 บาทต่อปี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เห็นความสำคัญของการรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนให้ความนิยมการซื้อและขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นด้วยความสะดวกและรวดเร็วของเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งผู้ใช้งานบุคคล และบริษัท องค์กร หรือสถานประกอบการ เพื่อสร้างความอุ่นใจสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมออนไลน์ หรือซื้อขายสินค้าออนไลน์ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน 3 แผน ได้แก่ แผน 1 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีการทำธุรกรรมออนไลน์ แผน 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ และแผน 3 เหมาะสำหรับผู้ที่ซื้อและขายสินค้าออนไลน์ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 200 บาทต่อปี รายละเอียดความคุ้มครอง การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต …

Read More »

ยืนยันความแข็งแกร่งจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- (Stable)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ยังคงครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลกจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้บริษัทฯ อยู่ที่ระดับ A- (Stable) (ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยังคงครองความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง มีความสามารถทางการแข่งขันด้วยผลประกอบการที่ดี รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีในระดับที่น่าพึงพอใจ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาลีรัฐ ดรุณ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาสมุทรสาคร ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์  (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

Read More »

BKI มอบเครื่องมือการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อให้แก่ รพ.อุ้มผาง ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ซ้ายสุด) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ มูลค่ากว่า 920,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อรองรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อโดยเฉพาะ สำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์และไม่มีหลักประกันสุขภาพ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตได้ โดยมีนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อดังกล่าวผลิตโดยบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

Read More »

อุ่นใจด้วยประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ จาก BKI คุ้มครองเจอ จ่าย จบ + ค่ารักษาพยาบาล

BKI ออกประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ เบี้ยประกันภัย 699 บาท/ปี เมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 รับทันที 50,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท บุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำประกันภัยได้ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ ที่ให้ความคุ้มครองรับเงินก้อนทันทีแบบเจอ จ่าย จบ 50,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพิ่มเติมด้วยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ตลอดจนหากติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วทำให้เกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่า รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 500,000 บาท นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ นอกจากบุคคลทั่วไปแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละและเผชิญกับความเสี่ยงของโรค COVID-19 ยังสามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อีกด้วย …

Read More »

BKI จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 4 ปี 2563  โดยมีนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้กำลังใจพนักงานและประชาชนทั่วไป และขอบคุณที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้สำรองในยามฉุกเฉิน โดยในครั้งนี้ได้รับโลหิตจากการบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 71,200  ซีซี จากจำนวนผู้บริจาค 178 คน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยในปี 2563 นี้ จัดขึ้น 4 ครั้งได้รับโลหิตจากการบริจาครวมทั้งสิ้น   378,000 ซีซี

Read More »