Tag Archives: Baltic Exchange

‘ดัชนีค่าระวางเรือ’ คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับกลุ่มเดินเรือ-โลจิสติกส์

BDI

ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) เป็นค่ากลางกำหนดราคาค่าขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งความผันผวนของดัชนีนี้จะส่งผลทั้งในเรื่องของราคาหุ้น และผลประกอบการ

Read More »