Tag Archives: AUN

ม.มหิดล เผยความคืบหน้าผลักดันระบบชี้วัด ASEAN Rating on Healthy University สู่ประชาคมโลก

ประเด็นสุขภาพของประชาชนเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกประเทศให้ความใส่ใจให้ความสำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดลถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหลายปีที่ผ่านมา เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-Health Promotion Network; AUN-HPN) โดยมีสำนักงานเลขาธิการแห่งใหม่ ซึ่งปรับเปลี่ยนมาอยู่ในความดูแลของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ด้วยบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการชี้นำสังคมที่ตอบโจทย์ให้ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องสุขภาวะ สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยได้ เริ่มจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ แล้วขยายผลต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และยังมีบทบาทในระดับอาเซียนจัดทำระบบชี้วัดเพื่อที่จะให้ประกาศนียบัตรรับรองแก่มหาวิทยาลัยที่มีระบบการจัดการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มแรกจากที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน และจะขยายผลสู่ระดับโลกต่อไปในอนาคต ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) กล่าวเสริมว่า ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพมีทั้งหมด 22 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมระบบการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ 9 …

Read More »