Tag Archives: 58 ปี FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี “คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต”

58 ปี FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี “คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต”

ครบรอบ 58 ปี FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี “คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต” สถานีวิทยุกระจายเสียงชั้นนำด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข่าวสาร และความบันเทิงแก่สาธารณชน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่าว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศให้ข่าวสารความรู้ควบคู่ความบันเทิงมาเป็นเวลายาวนานถึง 58 ปี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมีภารกิจในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันได้รับการอนุญาตจาก กสทช.ให้ใช้คลื่นความถี่ในรูปแบบสถานีวิทยุสาธารณะหรือวิทยุบริการสาธารณะ (Public or Public Service Radio) โดยวางตำแหน่งทางธุรกิจเป็นวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สามารถยังประโยชน์ให้กับสาธารณะและประชาชน โดยไม่แสวงหากำไร เป็นการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ในด้านสนับสนุนส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของอาจารย์ เป็นพื้นพี่ศึกษาดูงาน และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน โดยที่ผ่านมา FM.89.5 MHz. ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม วงการสื่อคงหลีกเลี่ยงผลกระทบ Digital Disruption ไม่ได้โดยเฉพาะ สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) อย่างวิทยุที่มีบทบาทลดลงเมื่อผู้คนมีความนิยมสื่อออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นวิทยุต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดด้วยการพัฒนาเนื้อหาและการเผยแพร่ในรูปแบบ …

Read More »