Tag Archives: 4G LTE

วิกฤตจราจรไทย…โอกาสใหม่เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart city)

โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม ปัจจุบัน ประชากรโลกมีการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง จึงทำให้เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีผู้คนจำนวนมากอาศัยในเขตเมืองมากกว่าในเขตชนบท โดยเฉพาะประเทศไทยมีปัญหานี้มากเป็นพิเศษ จนทำให้เกิดปัญหาสังคม รวมไปถึงปัญหาการจราจรที่ติดอันดับโลกไปแล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งไม่แพ้ชาติใด ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญในการนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ สิ่งนั้นคือ “โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ 4G”

Read More »