Tag Archives: 3BB ตั้งเป้าหมายและวัดผลด้วย OKRs เพื่อก้าวข้าม Digital Disruption

3BB ตั้งเป้าหมายและวัดผลด้วย OKRs เพื่อก้าวข้าม Digital Disruption

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากวิกฤติโควิดที่เกิดขึ้น ได้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลายคนรู้จักกันดี  ว่าเป็น “New Normal” ประกอบกับเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป  ปัจจัยหลัก 2 อย่างข้างต้น นับเป็นตัวเร่งให้เกิด “Digital Disruption” เร็วกว่าที่หลายคนได้คาดการณ์ไว้  3BB ได้ปรับตัวและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น  โดยให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของคนภายในองค์กร  เมื่อต้นปี 2563 บริษัทได้นำเครื่องมือตั้งเป้าหมายและวัดผล“OKRs” (Objective and Key Results) มาใช้ในองค์กร  ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 3BB ได้สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานถึงการนำ OKRs มาใช้ในองค์กร ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายระยะสั้นเป็นรายไตรมาส (3 เดือน) เพราะหากเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะสามารถปรับหรือเบนทิศทางองค์กรให้ทันกับโอกาสใหม่ๆ ได้ กระตุ้นให้พนักงานตั้งเป้าหมายที่ไกลกว่าที่เคยทำได้ เพื่อออกจาก Comfort Zone นับเป็นการทลายขีดจำกัดความสามารถและความเป็นไปได้ ช่วยให้พนักงานพร้อมเอาชนะความสำเร็จเดิม และออกไปพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มพนักงาน ว่าข้อผิดพลาดและอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพื่อหาวิธีการที่ได้ผลมากกว่าในการกำหนดเป้าหมายครั้งต่อไป จึงทำให้มีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เปิดทางสำหรับความคิดสร้างสรรค์สำหรับพนักงานทุกคนให้ได้มีส่วนร่วมในการคิด …

Read More »