Tag Archives: 12 องค์กรชั้นนำร่วมผนึกกำลังปั้น โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ผลักดันการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย

12 องค์กรชั้นนำร่วมผนึกกำลังปั้น โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ผลักดันการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย

12 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย ไปรษณีย์ไทย, ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น, ดอยคำ, องค์การเภสัชกรรม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, เต็ดตราแพ้ค, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, เบสท์โพลิเมอร์ และ แอดวานซ์แมท  ร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  โดยทั้ง 12 ภาคี ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 …

Read More »