Tag Archives: 117 ใบ เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสมาคมประวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย มอบหมวกนิรภัย จำนวน 126,117 ใบ เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร รับมอบหมวกนิรภัยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 126,117 ใบ จากนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ในพิธีแถลงข่าวและรับหมวกนิรภัยโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามที่ทางกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านปลอดภัยดีและเดินทางดี เรื่องการปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อให้คนกรุงเทพฯ มีวินัยจราจรเป็นระเบียบมากขึ้น โดยใช้การรณรงค์สร้างจิตสำนึกวินัยจราจร กฎหมายจราจร ระเบียบการใช้ยานพาหนะและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดคุณลักษณะการขับขี่ที่มีวินัยและปลอดภัยเป็นวงกว้าง จากผลการสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน พบว่าอัตราเฉลี่ยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครมีอัตราเฉลี่ยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กที่ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการสำรวจพบว่ามีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมากถึง 126,117 คน จากนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 260,000 คน โดยนักเรียนที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีมากถึงร้อยละ 48 ของนักเรียนทั้งหมด ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร …

Read More »