Home / Tag Archives: โรงงานน้ำตาล

Tag Archives: โรงงานน้ำตาล

โรงงานน้ำตาล เสนอแนวทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ฤดูหีบ 2563/64 กำหนดราคารับซื้ออ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ควรต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หนุนชาวไร่ส่งมอบอ้อยคุณภาพเข้าหีบ

โรงงานน้ำตาล ชูแนวคิดแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูหีบปี 2563/64 ภายใต้หลักการ ‘ชาวไร่ทำดีต้องได้ดี’ สร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจเพื่อลดอ้อยไฟไหม้ เชื่อส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการหีบ ดันยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยได้ดึขึ้น โดยส่งสัญญาณราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้มากกว่าที่เป็นอยู่ ผ่านการช่วยเหลือจากภาครัฐ พร้อมหักเงินอ้อยไฟไหม้เข้าหีบอีก 30 บาทต่อตัน นำมาเฉลี่ยจ่ายคืนให้แก่อ้อยสด             นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2563/64 ในทางเดียวกับที่ชาวไร่อ้อยเสนอให้กำหนดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ 40 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ดี ก็ยังเห็นด้วยที่จะผลักดันให้อ้อยไฟไหม้ลดลงตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไม่เกินร้อยละ 20 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยและเครื่องจักรจัดเก็บผลผลิตมีราคาสูง ซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ชาวไร่ไม่มีทางเลือกต้องเผาอ้อย ดังนั้น การทยอยปรับลดสัดส่วนรับผลผลิตอ้อยไฟไหม้ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาปรับตัว ทั้งนี้ การกำหนดราคาอ้อยในปัจจุบัน คิดจากมาตรฐานอ้อยคุณภาพดีที่มีค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส เป็นฐานในการคำนวณ ดังนั้น หากชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดที่มีค่าความหวานสูงเกินกว่า 10 ซี.ซี.เอส ก็จะได้ค่าอ้อยเพิ่มตามค่าความหวานที่เพิ่มขึ้น และเมื่อบวกกับเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดจากเงินส่วนต่าง …

Read More »

โรงงานน้ำตาล เสนอแนวทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ฤดูหีบ 2563/64 กำหนดราคารับซื้ออ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ควรต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หนุนชาวไร่ส่งมอบอ้อยคุณภาพเข้าหีบ

โรงงานน้ำตาล ชูแนวคิดแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูหีบปี 2563/64 ภายใต้หลักการ ‘ชาวไร่ทำดีต้องได้ดี’ สร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจเพื่อลดอ้อยไฟไหม้ เชื่อส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการหีบ ดันยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยได้ดึขึ้น โดยส่งสัญญาณราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้มากกว่าที่เป็นอยู่ ผ่านการช่วยเหลือจากภาครัฐ พร้อมหักเงินอ้อยไฟไหม้เข้าหีบอีก 30 บาทต่อตัน นำมาเฉลี่ยจ่ายคืนให้แก่อ้อยสด             นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2563/64 ในทางเดียวกับที่ชาวไร่อ้อยเสนอให้กำหนดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ 40 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ดี ก็ยังเห็นด้วยที่จะผลักดันให้อ้อยไฟไหม้ลดลงตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไม่เกินร้อยละ 20 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยและเครื่องจักรจัดเก็บผลผลิตมีราคาสูง ซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ชาวไร่ไม่มีทางเลือกต้องเผาอ้อย ดังนั้น การทยอยปรับลดสัดส่วนรับผลผลิตอ้อยไฟไหม้ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาปรับตัว ทั้งนี้ การกำหนดราคาอ้อยในปัจจุบัน คิดจากมาตรฐานอ้อยคุณภาพดีที่มีค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส เป็นฐานในการคำนวณ ดังนั้น หากชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดที่มีค่าความหวานสูงเกินกว่า 10 ซี.ซี.เอส ก็จะได้ค่าอ้อยเพิ่มตามค่าความหวานที่เพิ่มขึ้น และเมื่อบวกกับเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดจากเงินส่วนต่าง …

Read More »