Tag Archives: “เรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก”…ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า

“เรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก”…ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2561 ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ 1. พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 2. อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมู) 3. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 4. อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 5. อุทกทาน (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) 6. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 7. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 8. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า) 9. วงเวียน 22 กรกฎาคม 10. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 11. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 12. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 13. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงได้จัดทำโครงการจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า …

Read More »