Tag Archives: เปิดประสบการณ์วิถีสุขกาย-สุขใจ เพื่อโลกใบใหม่ที่ดีขึ้นในโซน Better Me ในงาน SX2022

เปิดประสบการณ์วิถีสุขกาย-สุขใจ เพื่อโลกใบใหม่ที่ดีขึ้นในโซน Better Me ในงาน SX2022

เก็บตกโซน Better Me กับนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด มุมนี้นำเสนอโครงการและความคิดริเริ่มในการพัฒนาเยาวชนและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนจำนวนมากใส่ใจเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนด้วยความตั้งใจที่จะสร้างโลกในอนาคตให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อเดินเข้ามาโซน Life Long Learning บริเวณโซนกลางคุณจะได้พบกับ โครงการ eisa (Educational Instituted Support Activity) จัดแสดงผลงานของนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัย ใน โครงการ Creative Young Designer (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ซึ่งทาง eisa ร่วมกับโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย นำนักศึกษาลงพื้นที่ยกระดับผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนให้มีมูลค่าและเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน และผลงานด้านความยั่งยืนของน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น ผลงานของชมรม SIFE คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อยอดพัฒนาด้านการตลาดแบบยั่งยืนให้ร้าน …

Read More »