Tag Archives: เทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Ecosystem กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรมไร้พรมแดน

เทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันในยุคที่ Technology และอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นที่กล่าวมาข้างต้น

Read More »