Tag Archives: เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!…อุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.“ไม่ได้รับความคุ้มครอง”

เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!…อุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.“ไม่ได้รับความคุ้มครอง”

จากข้อมูล www.thairsc.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา     (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2563) มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนกว่า 12,000 ราย มีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 800,000 ราย ผู้ที่เสียชีวิตมาจากรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 80 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 79 โดยพบว่าในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยเพียง ร้อยละ 70 เท่านั้น ที่ได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพราะรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. และยังมีผู้ประสบภัยจากรถจำนวน ร้อยละ 30 ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นั้นเป็นเพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ทำให้ผู้ประสบภัยจากรถในส่วนนี้ ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฏหมายกำหนด ทำให้ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองและต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถ/ผู้ขับขี่คันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง การจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญ ที่ผู้ใช้รถทุกคนจะต้องทำเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอุบัติเหตุทุกคนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งหากรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่มีการทำประกันภัย ก็จะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน …

Read More »