Tag Archives: เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!…หากนำรถที่ไม่มี ประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้ มีความผิดตามกฎหมาย ที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ “ผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย”

เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!…หากนำรถที่ไม่มี ประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้ มีความผิดตามกฎหมาย ที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ “ผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย”

ในแต่ละปีมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก จากข้อมูล www.thairsc.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนมากกว่า 13,000 ราย มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากกว่า 800,000 คน โดยจากข้อมูลผู้ประสบภัยที่มาใช้สิทธิเบิกประกันภัย พ.ร.บ. ที่บริษัทกลางฯ ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประสบภัย จากรถที่ทำประกันภัย พ.ร.บ.เพียง ร้อยละ 71 เท่านั้น และได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  แต่ยังมีผู้ประสบภัยจากรถ ที่เจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. อีกจำนวนถึง ร้อยละ 29 ทำให้ผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฏหมายกำหนด เกิดความเดือนร้อนที่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเอง ไม่ได้รับเงินมาช่วยเหลือตามกฎหมาย อีกทั้งผู้ประสบภัยต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถ/ผู้ขับขี่คันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง ดังนั้นการทำประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของเจ้าของรถ และต้องทำเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่ประสบเหตุทุกคนจะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันที หากรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่มีการทำประกันภัย ก็จะมีความผิดตามกฎหมาย เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อหากไม่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษ ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท …

Read More »