Tag Archives: เจเนซิส มีเดียคอม

Digital Education พลิกโฉมหน้าการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เปิดเวทีเสวนาระดมสมองครั้งสำคัญ ทั้งภาครัฐ การศึกษา เอกชน แรงงาน ร่วมกำหนดทิศทางระบบการศึกษาแห่งอนาคตของประเทศไทยด้วยระบบดิจิทัล หวังพลิกโฉมห้องเรียนยุคใหม่การเป็นสู่ระบบการศึกษาดิจิทัล ลดช่องว่างทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล   บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้สร้างสรรค์และผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามานานกว่า 20 ปี ได้เปิดระดมสมองผ่านเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบดิจิทัล : สร้างคน สร้างชาติ เพื่อศักยภาพไทยสู่สากล” โดย วิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดการตื่นตัวในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่อการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสังคมทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทำให้แนวความคิดด้านการศึกษาสมัยใหม่จึงต้องเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีการใช้ไอซีที และดิจิทัลในกระบวนการสอนและพัฒนาคนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมที่จะตอบสนองแนวคิดดังกล่าว และได้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่มีความก้าวหน้าก็คือ …

Read More »