Tag Archives: เงินภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรพร้อมให้บริการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563

กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ   ร่วมสนับสนุนการทำธุรกรรม Digital ให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้บริการคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล ผ่านระบบพร้อมเพย์

Read More »