Tag Archives: เกิดอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุทันที รถมี พ.ร.บ. มีความคุ้มครอง….

เกิดอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุทันที คุ้มครองทันเวลา

อุบัติเหตุทางถนนอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สิ่งแรกหากเกิดอุบัติเหตุหรือพบอุบัติเหตุ “ต้องรีบแจ้งเหตุทันที” กับบริษัทประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้ หากไม่ทราบให้โทรแจ้งเหตุที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานติดต่อบริษัทประกันภัยให้ทราบ “เหตุผลที่ต้องแจ้งเหตุทันที”เพราะว่า ถ้ารถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัยภาคบังคับ ก็จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายอย่างทันท่วงที โดยถ้าบาดเจ็บจะได้รับการเยียวยาเป็นค่ารักษาพยาบาลตามการจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน , กรณีมีผู้เสียชีวิต มีความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อคน , สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาทต่อคน และยังมีค่าชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน โดยความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ.จะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน (ส่วนผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับชดเชยเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น โดยผู้ขับขี่รถที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด) ดังนั้น เจ้าของรถทุกคันอย่าลืมจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อจะได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย และสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ …

Read More »

เกิดอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุทันที รถมี พ.ร.บ. มีความคุ้มครอง….

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้น “ต้องรีบแจ้งเหตุโดยทันที” กับบริษัทประกันภัยของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหากไม่ทราบ สามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานติดต่อบริษัทประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ประกันภัย พ.ร.บ.เป็นการประกันภัยภาคบังคับ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยทันที ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากรถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัย เพราะกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต โดยประกันภัย พ.ร.บ.นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาทต่อคน กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคน ค่าชดเชย กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน …

Read More »