Tag Archives: เกิดอุบัติเหตุจากรถ จะเบิกประกันภัย ต้องทำอย่างไร?

เกิดอุบัติเหตุจากรถ จะเบิกประกันภัย ต้องทำอย่างไร?

“เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ.” # ขั้นตอนการรับสิทธิ พ.ร.บ.นั้น ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ โทรสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิความคุ้มครองและการทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง  หรือที่  www.rvp.co.th  ### โดยความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) เมื่อจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถคันเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย หรือ 500,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี ### โดยในการใช้สิทธินั้น ผู้ประสบภัยหรือทายาท ผู้ใดยื่นคำขอรับค่าเสียหายโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อขอรับค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.นี้ มีความผิดมีโทษทางอาญา คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน …

Read More »