Tag Archives: อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 โดยที่ประชุมมีมติการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ ปิดสมุดวันที่ 19 เมษายน 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) คุณศุภกิจ อัศวชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คุณวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ …

Read More »

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปี 2564 จ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 1.นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์             กรรมการ 2.นายศุภกิจ อัศวชัย      …

Read More »

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

  อาร์เอส กรุ๊ป นำโดย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการประชุมอย่างกระชับ ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 เมื่อเร็วๆ นี้ บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 1.นายวิทวัส เวชชบุษกร                 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.อาร์เอส 2.นายดนัยศิษฏ์ …

Read More »