Tag Archives: อังกูร ศรีกัลยาณบุตร ร

ไทยประกันชีวิตตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal พัฒนารูปแบบการเสนอขายประกันชีวิต Digital Face to Face อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและฝ่ายขาย ขานรับนโยบาย Social Distancing ของภาครัฐ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions พร้อมเคียงข้างลูกค้าและคนไทยในทุกสถานการณ์ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจทำประกันชีวิตกับบริษัทฯ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรฝ่ายขาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2563 บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบการขายประกันชีวิตในรูปแบบ Digital Face-to-Face ซึ่งเป็นรูปแบบการเสนอขายผ่านระบบออนไลน์ สำหรับประกันชีวิตประเภทรายงวด สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ แต่ไม่ครอบคลุมถึงสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง หรือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked / Universal Life) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อนและมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ …

Read More »