Tag Archives: ออมสิน เดินหน้าช่วยลดภาระข้าราชการ จับมือ กบข. จัดโปรโมชันเพื่อสมาชิก กบข. ในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด คิดดอกเบี้ยถูก งวดผ่อนต่ำ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ

ออมสิน เดินหน้าช่วยลดภาระข้าราชการ จับมือ กบข. จัดโปรโมชันเพื่อสมาชิก กบข. ในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด คิดดอกเบี้ยถูก งวดผ่อนต่ำ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการสินเชื่อผ่อนปรนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ พร้อมให้เงื่อนไขพิเศษในการกู้ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายโครงการ ครอบคลุมอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงข้าราชการ หรือบุคลากรของรัฐ ที่ปัจจุบันกลุ่มอาชีพบุคลากรของรัฐสามารถยื่นขอกู้ในโครงการ สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” ที่มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ คือ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5.995% (ตามเงื่อนไขธนาคาร) ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ผ่อนชำระเงินงวดเพียง 1,200 บาทต่อวงเงินกู้ 100,000 บาท ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ซึ่งผู้กู้สามารถนำเงินกู้จากสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” ไปชำระหนี้สินอื่นที่คิดดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น เพื่อขยายผลให้ข้าราชการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของโครงการดังกล่าว ธนาคารจึงร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดโปรโมชันสำหรับสมาชิก กบข. มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อเป็นของที่ระลึกและบัตรของขวัญ ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับสมาชิก กบข. ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อร่วมกับธนาคารออมสินไว้แล้ว …

Read More »