Tag Archives: ออมสิน ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล จังหวัดน่าน ร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

ออมสิน ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล จังหวัดน่าน ร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายจิทัศ ศรสงคราม กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนห่างไกล ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม หรือ Holistic Area-Based Development ของธนาคารออมสินในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ได้แก่ บ้านเปียงซ้อ บ้านห้วยฟอง บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง และบ้านห้วยเต๋ย ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายต้นแบบของการพัฒนา ครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิต และมิติเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการแนวคิดเชิงสังคมลงในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ : Social Mission Integration เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม โดยโครงการในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 500 ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 2,000 คน โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของ …

Read More »