Tag Archives: ออมสิน ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จ.น่าน

ออมสิน ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จ.น่าน

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ และนางปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำทีมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของ จ.น่าน ซึ่งเป็นความต่อเนื่องภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาแบบองค์รวม จ.น่าน โดยให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ในรูปแบบรถจักรยานยนต์พยาบาล ประกอบด้วย กระเป๋า อสม. อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐาน และชุดยาสามัญประจำบ้าน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ บ้านห้วยเต๋ย บ้านสะเกี้ยง บ้านห้วยฟอง บ้านเปียงซ้อ และบ้านสะจุก พร้อมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ เปลี่ยนหลังคาสำนักงาน และอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะจุก โอกาสนี้ได้มอบเตาเผาขยะเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ทั้ง 5 หมู่บ้านบนยอดดอยใน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ผู้แทนชุมชนน่านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ วัดภูมินทร์ จ.น่าน  

Read More »