Tag Archives: ออมสิน ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.63

ออมสิน ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.63 พร้อมเปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการ เลือกแผนชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก

ธนาคารออมสิน เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ยังได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ขยายเวลาการเปิดให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ประสงค์จะออกจากมาตรการพักชำระหนี้ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก     เริ่มตั้งแต่ 9 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการที่สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารออมสินพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 …

Read More »