Tag Archives: ออมสินมอบล้านที่ 11 ตั้งศูนย์พักคอยแห่งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยพื้นที่ กทม.

ออมสินมอบล้านที่ 11 ตั้งศูนย์พักคอยแห่งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยพื้นที่ กทม.

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่ทุเลา  เบาบาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเกิดพื้นที่ระบาดใหม่ทุกวัน โดยผู้ติดเชื้อจำนวนมากอาศัยอยู่รวมกันกับสมาชิกครอบครัวในบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อภายในบ้านได้ จำเป็นต้องแยกรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย กทม. ซึ่งทางกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยสีเขียวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ธนาคารออมสินได้มอบเงินจำนวน 3 ล้านบาท สนับสนุนภารกิจเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งใหม่ จำนวนเงิน 2 ล้านบาท และสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ส่งต่อผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินฯ (ศูนย์เอราวัณ) จำนวนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณผู้ติดเชื้อจำนวนมากใน กทม. โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินนับเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือทางกรุงเทพมหานคร ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย กทม. เฟสแรก จำนวน 16 แห่ง โดยได้มอบเงินสนับสนุน 8 ล้านบาท ในเฟสแรก รวมให้การสนับสนุนแล้วทั้งสิ้น …

Read More »