Tag Archives: ออมสินคว้า 2 รางวัล AREA 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำและองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ออมสินคว้า 2 รางวัล AREA 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำและองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับ 2 รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2023 ประกอบด้วยรางวัลประเภทบุคคลด้านความเป็นผู้นำองค์กร Responsible Business Leadership และรางวัลประเภทองค์กรที่สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม Social Empowerment ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชีย ที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัล Responsible Business Leadership เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ อุทิศตนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยนายวิทัยได้ปรับบทบาทธนาคารออมสินให้เป็นธนาคารเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกได้สำเร็จเป็นรูปธรรม จากการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร เพื่อจัดสรรกำไรบางส่วนไปทำภารกิจด้านสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากมายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการแก้ปัญหาความยากจน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินของประชาชน อาทิ การจัดทำโครงการสินเชื่อที่ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ฺค้ำประกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติโควิด 19 โครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนที่สามารถลดโครงสร้างดอกเบี้ยทั้งระบบ ทำให้ประชาชนกลุ่มฐานรากได้รับโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่ถูกลงและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นที่ช่วยสร้างเข้มแข็งให้แก่สังคมอีกมากมาย เช่น โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ และโครงการช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ในช่วงวิกฤติโควิด 19 เป็นต้น รางวัล Social Empowerment เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม …

Read More »