Tag Archives: สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดโลกนอกห้องเรียน ปูพื้นเสริมสร้าง ‘นวัตกรน้อย’

สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดโลกนอกห้องเรียน ปูพื้นเสริมสร้าง ‘นวัตกรน้อย’

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้เรื่องการวิจัยและดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าว ผ่านฐานกิจกรรมในหัวข้อ “กว่าจะเป็นข้าว” รวมถึง “การดำนา” จากนักวิจัยพันธุ์ข้าวและนักวิชาการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง และลงมือปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ได้ซึมซับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใต้ความสนุกและแปลกใหม่ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในตำรา โดยหลังจากเรียนรู้เรื่องข้าว นักเรียนได้กลับมาโรงเรียนและร่วมทดลองฝีมือเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมจากข้าวหลายประเภทด้วยกัน เช่น ข้าวแต๋น ขนมบัวลอย ขนมต้ม ข้าวจี่ และขนมดังโงะ เป็นต้น จัดว่าเป็นการบ่มเพาะประสบการณ์การเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำสิ่งที่เรียนผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น และกล่าวอีกด้วยว่า ที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นตามระดับชั้นและสมรรถนะผู้เรียน มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา เน้นให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ ด้าน นางสาวนันทภรณ์ ปราณีตพลกรัง …

Read More »