Tag Archives: สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกฯ สมคิดผ่าน (ร่าง) แผน DG 2563-2565 พร้อมโชว์ความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลเตรียมออกประกาศ DGF และมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ ‘เร่งสร้าง เชื่อม เปิด ขับเคลื่อนรัฐสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว’

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้เร่งดำเนินการ 4 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1. โครงการ DG Learning Platform 2. โครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในพื้นที่ EEC 3. โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำและเศรษฐกิจฐานราก และ 4. การขับเคลื่อนการใช้ Digital ID ในภาครัฐ และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA หลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนได้กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล การจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายใน 3 ปี และเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการกับ 3 กลุ่มสำคัญ คือ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ คกก. DG ได้แต่งตั้ง 2 อนุกรรมการเพิ่มเพื่อช่วยเสริมทัพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ คณะอนุกรรมการสถาปัตยกรรม และมาตรฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ คกก. DG ได้อนุมัติมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยเร่งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางเปิดข้อมูลภาครัฐ …

Read More »

“สมคิด” ย้ำไทยต้องพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

“สมคิด”เผยในปีนี้เน็ตประชารัฐต้องเปิดใช้ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หวังช่วยสร้างโอกาสและอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ชี้เด็กไทยยังขาดความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องส่งเสริมให้เพิ่มขึ้น ย้ำไทยต้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ชี้จีดีปีนี้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ เพราะขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจากการส่งออกที่เติบโตขึ้นกว่า 6%

Read More »