Tag Archives: สภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ทีซีซีเทคคว้า ACE Certificate of Recognition เวที AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2019

เมื่อเร็วๆ สภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) จัดพิธีประกาศรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประจำปี “AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award 2019 ” โดยปีนี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ร่วมส่ง OPEN-TEC (เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมของกลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี เข้าประกวดเป็นปีแรกและได้รับ Certificate of Recognition ที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ทั้งนี้ นางวลีพร สายะสิต (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัททีซีซีเทค ขึ้นรับใบประกาศนียบัตรจาก Michael Heath (ที่สองจากขวา) Chargé d’ Affaires of the U.S. Embassy และ …

Read More »