Tag Archives: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

นักศึกษา ป.โท สถาบันวิจัยภาษาฯ ม.มหิดล วิจัยส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างสรรค์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านละครพื้นบ้านโคราช “ท้าวปาจิตกับนางอรพิม” ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

  เมื่อเร็วๆ นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เพื่อนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) โดยผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การใช้ละครพื้นบ้านอีสานเพื่อลดความกังวลในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา” ของ นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผลงานที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และเสนอผลงานในระดับนานาชาติ จะร่วมเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักว่า ในทุกครั้งที่เรามีการสื่อสาร จะสะท้อนอัตลักษณ์ของตัวผู้พูดผ่านภาษาที่มีวัฒนธรรมแฝงอยู่ เพื่อบ่งบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหน เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการทำวิจัยเพื่อให้เราสามารถใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เน้นการศึกษาและวิจัยภาษาควบคู่กับวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปอย่างกระจกสะท้อนซึ่งกันและกัน โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ใช้ภาษาสามารถเข้าใจวัฒนธรรม แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารถึงผู้อื่นได้ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงเบื้องหลังทางสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ตัวภาษาได้ในขณะเดียวกัน “แสงไฟที่ปลายอุโมงค์” ในภาวะวิกฤติ …

Read More »

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาดนตรีในมุมมองวัฒนธรรมศึกษา

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดนตรี เพื่อทำความเข้าใจดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก มีวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลาย โดยในมุมมองของวัฒนธรรมศึกษา หรือ Cultural Studies ดนตรีเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมดนตรี จาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เรามองดนตรีเป็นปรากฏการณ์ เป็นผลผลิตที่มีกระบวนการสร้าง เป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรม (cultural practices) อย่างหนึ่ง และมีความสัมพันธ์ต่อสถาบันวัฒนธรรม และสถาบันต่างๆ เชิงโครงสร้าง การศึกษาดนตรีจึงแยกไม่ออกจากบริบททางสังคม และมิติของอำนาจที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตดนตรีนั้นๆ ในการวิจัยดนตรีมีแนวโน้มใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายทั่วโลก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดรายวิชาวัฒนธรรมศึกษาของดนตรี เพื่อเน้นการศึกษาดนตรีตามแนวคิดทฤษฎีของดนตรี และวัฒนธรรม ในความหมายใหม่จากมุมมองที่หลากหลาย ประเด็นซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีและวัฒนธรรมประเด็นปัจจุบัน และข้อโต้เถียงเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการเมืองของดนตรี และวัฒนธรรมในโลกศตวรรษที่ 21 และกรณีศึกษาดนตรีโลกในบางประเด็น ตลอดช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 รายวิชาวัฒนธรรมศึกษาของดนตรีฯ ได้จัดกิจกรรม Public, …

Read More »