Tag Archives: ศูนย์ MU-FAHLA

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เปิดศูนย์ MU-FAHLA ถ่ายทอดเทคโนโลยีบุคลากรรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล โชว์ศักยภาพ “Strong in Practice, Smart in Profession” เปิดศูนย์ MU-FAHLA ถ่ายทอดเทคโนโลยีบุคลากรรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2508 ที่ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆ ในภูมิภาคอาเซียน รับใช้สังคมภายใต้อัตลักษณ์ “Strong in Practice, Smart in Profession” มาเป็นเวลา 54 ปี ได้พิสูจน์แล้วถึงศักยภาพทางวิชาการ และการวิจัยที่แข็งแกร่ง นำมาซึ่งภาคภูมิใจในวิชาชีพ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “รังสีเทคนิค” เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขในการตรวจวินิจฉัย รักษา จำลองเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย โดยการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางด้านรังสีเทคนิค …

Read More »