Tag Archives: ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนวัดท่าการ้อง

โครงการ “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนวัดท่าการ้อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์สันติศึกษา มจร. กำหนดจัดโครงการ “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนวัดท่าการ้อง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา    08.00 – 14.00 น. ณ วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การตอบสนองความต้องการที่แท้จริง และสามารถผลักตันให้ประชาชนในชุมชน เกิดความสมานฉันท์ ภายใต้บริบทชุมชนพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ชุมชน ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชน นักวิชาการ ศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกว่า 20 บูธ โดยทางวัดท่าการ้องได้จัดโรงทาน/โรงบุญ เป็นอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมงาน

Read More »