Tag Archives: วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2566

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายดลเดช สัจจวีระกุล และนางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายปัจจัยสมทบองค์ผ้าพระกฐิน จำนวน 100,000 บาท แด่วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินที่ได้รับจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญอันเป็นมหากุศลมาในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 6,084,229.47 บาท

Read More »

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้ตำรวจภูธรภาค 5

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้ตำรวจภูธรภาค 5

Read More »

วิริยะประกันภัย ร่วมสร้างพลังใจ “Heal ใจผู้ดูแล Take Care ผู้ป่วยสมองเสื่อม”

นางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “Heal ใจผู้ดูแล Take Care ผู้ป่วยสมองเสื่อม” จัดโดย ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายภาคสังคม และจส.100 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังใจให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม พร้อมเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรม “Heal ใจผู้ดูแล Take Care ผู้ป่วยสมองเสื่อม” เป็นการขยายผลจากโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม Forget Me Not ซึ่ง ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม …

Read More »

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 พื้นที่ภาคเหนือ

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 พื้นที่ภาคเหนือ

Read More »

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100% จ.นครสวรรค์

นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 120 ใบ ภายใต้ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นายสมชาย ยุกติรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการสานต่อโครงการศูนย์เด็กเล็ก-ปลอดภัย ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วย ชมรมคนห่วงหัว และบริษัทฯ ได้ร่วมกันผลักดันให้เยาวชนและผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกันดำเนินการมาแล้วในพื้นที่จังหวัดน่าน, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการรณรงค์ความปลอดภัยพร้อมส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เด็กสวมหมวกนิรภัย 100% …

Read More »

วิริยะประกันภัย จับมือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันวินาศภัยให้กับพี่น้องมุสลิม

วิริยะประกันภัย จับมือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันวินาศภัยให้กับพี่น้องมุสลิม

Read More »