Tag Archives: วิกฤตขยะจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

ไทยเบฟ ร่วมรับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์โควิด-19 เข้าร่วมโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วนสำหรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทางด้าน คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหลายประเภท การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องที่ไทยเบฟให้ความสำคัญและมีแผนบริหารจัดการอย่างครบวงจรและสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน มีการประสานความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมมือของ TBR  (Thai Beverage Recycle)  กับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่เกาะสมุยจัดตั้งศูนย์การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (recycling center) บนเกาะเพื่อรับซื้อขวดแก้ว ขวดพลาสติกใช้แล้วและเศษแก้ว กลับคืน พร้อมให้บริการขนส่งไปยังภาคพื้นดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าและประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะบนเกาะ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ไทยเบฟจึงมีความยินดีที่ TRBN เปิดพื้นที่ความร่วมมือให้บริษัทเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ได้มาทำงานร่วมกันเพื่อมีส่วนช่วยจัดการปัญหาขยะส่วนรวมอย่างยั่งยืน ไทยเบฟมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม …

Read More »