Tag Archives: วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 นี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าร่วมจองหมวกนิรภัย โครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 นี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าร่วมจองหมวกนิรภัย โครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ ในหลวง” จัดทำหมวกนิรภัยสีเหลืองเต็มใบรูปแบบพิเศษ จำนวน 10,000 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้สวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะได้ทำความดีด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และได้ร่วมทำบุญอีกด้วย เงินรายได้ทั้งหมด บริษัทกลางฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศลไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ    เนื่องในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ใน   หลวง”มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับรู้และร่วม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โครงการฯ นี้ยังสร้างความปลอดภัยในการขับขี่  หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร ผ่านการถวายคำปณิธานในโครงการฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจัดทำหมวกนิรภัยรูปแบบพิเศษแบบเต็มใบสีเหลือง จำนวน 10,000 ใบ โดยหมวกนิรภัยทุกใบได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาที่จำหน่ายต่ำกว่าต้นทุนโรงงาน …

Read More »