Tag Archives: ราชมงคลธัญบุรี

จิตอาสา มทร.ธัญบุรี “สร้างศูนย์” สร้างอาชีพวัดไก่เตี้ย

จิตอาสาราชมงคลธัญบุรี สร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ย วิชชาลัยชุมชนแสงตะวัน ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ เล่าว่า สำหรับนักศึกษาที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในรายวิชาความรับผิดชอบของครูช่างต่อสังคม (วิชาเลือกเสรี) และ วิศวกรรมงานเชื่อม (วิชาบังคับ) ซึ่งนักศึกษาต้องลงปฏิบัติ โดยการบูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาลงปฏิบัติงานจริงและเป็นห้องใช้สำหรับฝึกอาชีพให้ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณวัสดุฝึก ด้วยมีผู้สนับสนุนวัสดุฝึกครั้งนี้จาก ธนาคารทหารไทย นอกจากนี้มีนักศึกษาจิตอาสาสมัครมาช่วย รวมทั้งหมดกว่า 60 คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรุ่นละ 20 คน ใช้เวลาในการสร้าง 1 อาทิตย์ ลักษณะเป็นงานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก งานประกอบ และงานสถาปัตยกรรม ศูนย์ดังกล่าวใช้สำหรับการเก็บกี่ทอผ้าโบราณ ใช้ในการทำงานของกลุ่มแม่บ้าน และใช้ในการฝึกอบรมของกลุ่มแม่บ้าน ทำให้การเรียนการสอนเป็นสัดส่วนในพื้นที่จำกัด “ช้อป” นายอิสรา คล่ำคง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม …

Read More »