Tag Archives: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บ้านปูรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนงานด้านการศึกษา

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร เข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาโดยมีนางสาวตรีนุช    เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบ ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี บ้านปูได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาการศึกษามา   อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญได้แก่ โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโรงเรียน 6 แห่งในภาคเหนือ โครงการสนับสนุนการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการสานอนาคตการศึกษาและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา สำหรับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวมไปถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาเมื่อเกิดภัยพิบัติ

Read More »