Tag Archives: รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ

นักศึกษา ป.โท สถาบันวิจัยภาษาฯ ม.มหิดล วิจัยส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างสรรค์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านละครพื้นบ้านโคราช “ท้าวปาจิตกับนางอรพิม” ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

  เมื่อเร็วๆ นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เพื่อนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) โดยผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การใช้ละครพื้นบ้านอีสานเพื่อลดความกังวลในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา” ของ นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผลงานที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และเสนอผลงานในระดับนานาชาติ จะร่วมเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักว่า ในทุกครั้งที่เรามีการสื่อสาร จะสะท้อนอัตลักษณ์ของตัวผู้พูดผ่านภาษาที่มีวัฒนธรรมแฝงอยู่ เพื่อบ่งบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหน เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการทำวิจัยเพื่อให้เราสามารถใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เน้นการศึกษาและวิจัยภาษาควบคู่กับวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปอย่างกระจกสะท้อนซึ่งกันและกัน โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ใช้ภาษาสามารถเข้าใจวัฒนธรรม แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารถึงผู้อื่นได้ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงเบื้องหลังทางสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ตัวภาษาได้ในขณะเดียวกัน “แสงไฟที่ปลายอุโมงค์” ในภาวะวิกฤติ …

Read More »