Tag Archives: “รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย … มีความคุ้มครอง”

“รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย … มีความคุ้มครอง”

“กฎหมาย” กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถทุกคันมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันภัย ตามความคุ้มครองที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ คือ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เรียกว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” “รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย … มีความคุ้มครอง” ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ  (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 35,000 บาทต่อคน ## หลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าสินไหนทดแทน …

Read More »