Tag Archives: “รถทุกคันต้องมีประกันภัย พ.ร.บ.ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคนจะได้รับความคุ้มครอง”

“รถทุกคันต้องมีประกันภัย พ.ร.บ.ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคนจะได้รับความคุ้มครอง”

กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคนต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยจากรถนั้นจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย คือ เจ้าของรถทุกคนหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (กฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน) แต่ขณะเดียวกัน“โทษของการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยตามกฎหมาย”เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อหากไม่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากผู้ใดนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้ ก็จะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วไม่ทำประกันภัยและยังนำรถที่ไม่มีประกันภัยนี้ไปใช้จะมีโทษปรับทั้ง 2 กระทงความผิด โดย“ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563)” ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย หรือ 500,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี “สุจริต”ได้รับความคุ้มครอง “ผู้ทุจริต”กฎหมายลงโทษ โดยในการใช้สิทธินั้น ผู้ประสบภัยหรือทายาท ผู้ใดยื่นคำขอรับค่าเสียหายโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ …

Read More »