Tag Archives: ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ จะได้เบี้ยคืนเท่าไร?

ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ จะได้เบี้ยคืนเท่าไร?

การทำประกันภัย พ.ร.บ. เป็นความจำเป็นที่เจ้าของรถหรือผู้ครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ ต้องจัดทำ ประกันภัย พ.ร.บ. ทุกปี เพราะการทำประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที แต่ ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ.แล้ว และต้องการจะยกเลิกกรมธรรม์ ยกเลิกได้แต่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเบี้ยคืนบางส่วน ด้วยเหตุผลที่ว่า “เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้วตามเงื่อนไขกรมธรรม์กำหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีผลใช้บังคับทันที หรือเกิดความคุ้มครองทันที และเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ในอัตราการคืนเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ระบุไว้ดังนี้ จำนวนเดือนที่คุ้มครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 …

Read More »