Tag Archives: มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดงานสัมมนา ประจำปี’65 เพื่อขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่นานาประเทศ

มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดงานประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี’65 เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน (พ.ศ.2566-2570)

ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2565 และเปิดงาน (ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565) โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะทำงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศดำริ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้บนพื้นที่สูง”, ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษ “ทิศทางงานวิจัยของประเทศ และแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นที่สูง”, นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูงภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)” ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Model) …

Read More »

มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดงานสัมมนา ประจำปี’65 เพื่อขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่นานาประเทศ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาบนพื้นที่สูงกับนานาชาติ “International Seminar on Sustainable Highland Development (ISSHD) Responding to Challenges Beyond The New Normal” (เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ และผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Web conference) พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุม CND65 และเผยแพร่และขยายองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Model) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างครบวงจร จากประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ไปสู่ประเทศและองค์กรอื่น ๆ …

Read More »