Tag Archives: มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับเว็บไซต์ www.taejai.com องค์กรสนับสนุนการทำความดี ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ และลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ด้วยการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เลขที่บัญชี 684-1-06177-8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ที่e-mail : oneforlives@thailife.com หรือ Line : OFL915 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2246 3951/ 0 2246 1460 เว็บไซต์ www.taejai.com หรือ เฟซบุ๊กเทใจ www.facebook.com/taejaidotcom ซึ่งผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน …

Read More »

สมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ศิริราชมูลนิธิ สำหรับนำไปใช้ในโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมกับจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ โรงพยาบาลศิริราช

Read More »