Tag Archives: มูลนิธิชัยพัฒนา-กปร. ร่วมมือรัฐและเอกชน ขยายผล

มูลนิธิชัยพัฒนา-กปร. ร่วมมือรัฐและเอกชน ขยายผล

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการขยายผลองค์ความรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ มาปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งด้านการพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ และการพัฒนาอาชีพ เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขาที่กระจายอู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาการประกอบอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานแนวทางการพัฒนาอันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนจบจนปัจจุบัน โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน มีเป้าหมายเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้การพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สังเคราะห์ให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดทำสื่อองค์ความรู้ ผลิตสื่อ อุปกรณ์ที่เข้าใจง่ายทันสมัยและเหมาะสมกับเยาวชนในช่วงระดับชั้น เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนในพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ศูนย์สาขา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ให้ได้รับความรู้ในรูปแบบ Play and Learn โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนแนะนำการจัดทำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ประสานงานเครือข่ายในการจัดทำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ …

Read More »