Tag Archives: ‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘ยูนิเซฟ’ ส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘ยูนิเซฟ’ ส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ในแต่ละปี เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0-19 ปี จำนวน 220,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากการได้รับบาดเจ็บทางถนน หรือคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนที่ป้องกันได้มากกว่า 600 คนต่อวัน มิชลิน และ ยูนิเซฟ ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรระยะ 3 ปี เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนปกป้องเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน การร่วมพันธมิตรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มิชลิน และ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) ประกาศจับมือร่วมเป็นพันธมิตรระยะเวลา 3 ปี ในการประชุมย่อยของยูนิเซฟระหว่างการประชุมระดับสูงว่าด้วยการยกระดับความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (UNICEF Side Event to the High Level Meeting on Improving Global Road Safety) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ ณ กรุงนิวยอร์ก  …

Read More »