Tag Archives: มาตรการบรรเทาผลกระทบกรณีแอป MyMo ขัดข้องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

มาตรการบรรเทาผลกระทบกรณีแอป MyMo ขัดข้องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

ตามที่ระบบแอป MyMo ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันได้ ธนาคารจึงออกมาตรการบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่แอป MyMo ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้า ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อน ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมในภายหลัง 2. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทุกกรณี ทุกประเภทบัตร 3. ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินต่างสาขาภายในธนาคารของเงินฝากทุกประเภท 4. ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5. ค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี ยกเว้นการขอใบแจ้งความ และให้ออกสมุดบัญชีต่างสาขาได้ 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี/ปีแรก ของบัตรเดบิตออมสิน อินสแตนท์ ธนาคารออมสิน ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการแอป MyMo ในครั้งนี้ โดยธนาคารฯ ได้เร่งรัดบริษัทผู้ให้บริการระบบ MyMo และได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

Read More »