Tag Archives: มะเร็งเต้านม

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยคัดกรองเซลล์มะเร็ง มุ่งลดอัตราการตายผู้ป่วยมะเร็งนมในผู้หญิงไทย

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยคัดกรองเซลล์มะเร็งก่อนระยะแพร่กระจาย ด้วยอนุภาคนาโนทองและแม่เหล็ก มุ่งลดอัตราการตายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย

Read More »